Home > SHQIPËRIA

Zbardhet vendimi/ Miratohet marrëveshja me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan mbi projektin për zhvillimin e ekoturizmit në zonën Drilon-Tushemisht

Zbardhet vendimi/ Miratohet marrëveshja me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan

Miratohet marrëveshja, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për zhvillim (AADF), për projektin për zhvillimin e ekoturizmit në zonën Drilon-Tushemisht.

VENDIM PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE FONDACIONIT SHQIPTARO-AMERIKAN PËR ZHVILLIM (AADF) PËR PROJEKTIN “PËR ZHVILLIMIN E EKO-TURIZMIT NË ZONËN DRILON-TUSHEMISHT”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 39, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 10, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

1. Miratimin, në parim, të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) për projektin “Për zhvillimin e eko-turizmit në zonën Drilon –Tushemisht”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Autorizimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë për nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje.

3. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Bashkia Pogradec për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletore zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ARBEN AHMETAJ

Flash News

News24 Livestream